Konfiguracja serwera

MS Hyper-V 2012 - pierwsze uruchomienie i konfiguracja

  • zmiana hasła użytkownika Administrator - wymuszona przez system
  • zalogowanie do systemu

System do zarządzania daje dwa okna:
- commond line
- PowerShell z podstawowym meni do konfiguracji serwera. Wybór pozycji następuje poprzez wpisanie odpowiedniego numeru meni i jego zatwierdzenie poprzez wciśnięcie Enter

  • ustawienia sieciowe

w przypadku wyświetlenie alertu "Device network not found" należy doinstalować sterownika karty sieciowej. Po poprawnym zainstalowaniu sterownika dalej widnieje:

8)  Network Setting     No active network adapter found

wejściu w tą funkcję zniknięcie komunikatu " No active network adapter found". Po kolejnym wejściu wyświetla się przyznana adresacja IP z serwera DHCP. Jest to również miejsce umożliwiające zmianę adresacji IP z dynamicznej na stałą.

  • zmiana nazwy serwera na bardziej przyjazną:

2)  Computer Name:     WIN-BAD5SSIML4H

zmiana nazwy wymaga restartu serwera.

  • ping

domyślnie w systemie jest wyłączona opcja odpowiadania na ping. Można ją włączyć:

4)  Configure Remote Management         Enabled

z pod meni wybranie opcji:

3)  Configure Server Response to Ping

po zatwierdzeniu serwer zaczyna odpowiadać na pingi

  • RDP

w przypadku gdy chcemy mieć możliwość dostania się do serwera przy pomocy RDP należy wybrać:

7)  Remote Desktop          Disable

wpisać "E" od Enable i zatwierdzić Enter. Pojawi się zapytanie o poziom bezpieczeń:

1)  Allow only clients running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure)
2)  Allow clients running any version of Remote Desktop (less secure)

Wybieramy "2", otrzymujemy status:

7)  Remote Desktop          Enabled (all clients)

  • ustawienie daty i czasu

9) Date and Time

wybrać odpowiednią strefę czasową, a synchronizacje czasu pobraną z komputera lokalnego z poziomu command line można uzyskać poleceniem:

net time \computer

  • firewall

- włączenie ruch WMI poprzez wpisanie polecenia:

netsh advfirewall firewall set rule group="Windows Management Instrumentation (WMI)" new enable=yes

- pozwala na zdalne zarządzanie woluminami.

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Management" new enable=yes

Ciąg dalszy dla przypadku działania serwera w środowisku grupy roboczej

  • dodanie administrator lokalnego

3) Add Local Administrator

dodanie tego samego użytkownika jakim będziemy się posługiwać na komputerze z którego będziemy się łączyć z serwerem Hyper-V

  • WinRM dodanie do połączenia zaufanego hosta zarządzającego o adresie 192.168.1.15:

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="192.168.1.15"}