WIFI - UniFi Controller instalacja


Instrukcja instalacji darmowego kontrolera UniFi - CentOS 7.0 + UniFi Controller ver. 5.7.23

1. Minimalne wymagania sprzętowe

 • Ram 2048 MB
 • HDD 30 GB
 • Karta sieciowa

2. Pobieranie systemu - CentOS 7.0

Ze strony https://www.centos.org/ pobrać system operacyjny - "Minimal ISO"

3. Instalacja systemu

 • uruchomić maszynę z podłączonym, pobranym obrazem ISO
 • na ekranie powitalnym wybrać "Test this media & install CentOS 7" -> Enter

Konfiguracja instalatora systemu operacyjnego:

 • English -> English (United States) -> Continue
 • DATE & TIME -> Europe -> Warsaw -> Done
 • SECURITY POLICY -> tandard System Security Profile
 • SOFTWARE SELECTION -> Minimal Install
 • INSTALATION DESTINATION -> Automatically configure partitioning -> Done
 • NETWORK & HOST NAME -> skonfigurować ustawienia sieciowe -> Done
 • Begin INSTALATION
 • ROOT PASSWOD -> zadeklarować hasło dla użytkownika root -> Done
 • USER CREATION -> utworzyć użytkownika lokalnego -> Done
 • Reboot

4. Instalacja niezbędnych pakietów

# yum install -y lsb smartmontools wget unzip nano java

5. Aktualizujemy systemu

# yum -y update

6. Restart systemu

# reboot

7. Pobieranie oprogramowania kontrolera

Sprawdzamy jaka jest najnowsza wersja kontrolera dostępna na stronie producenta.
https://www.ubnt.com/download/unifi - w naszym przypadku najnowsza wersja to:
UniFi 5.7.23 Controller for Debian/Ubuntu Linux

Przechodzimy do miejsca do którego ściągniemy oprogramowanie ze strony producenta

# cd /usr/src

Pobieramy oprogramowanie

# wget https://www.ubnt.com/downloads/unifi/5.7.23/UniFi.unix.zip

Przy innej wersji, frazę "5.7.23" zastępujemy aktualną wersją oprogramowania.

8. Tworzymy nowe katalogi

# mkdir -p /opt/UniFi/
# mkdir -p /var/opt/UniFi/data
# ln -s /var/opt/UniFi/data /opt/UniFi/

9. Rozpakowujemy pobrane oprogramowanie i wskazujemy miejsce instalacji

# unzip /usr/src/UniFi.unix.zip -d /opt/

10. Instalacja bazy

# rpm --import https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc

Tworzymy repozytorium

# nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.2.repo
================================================
[mongodb-org-3.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
================================================

# yum install -y mongodb-org

11. Tworzymy użytkownika i uprawnienia

# useradd -M unifi
# usermod -L unifi
# usermod -s /bin/false unifi
# chown -R unifi:unifi /opt/UniFi
# chown -R unifi:unifi /var/opt/UniFi

12. Tworzymy serwis odpowiedzialny za uruchomienie kontrolera

# nano /var/opt/UniFi/unifi.service
================================================
[Unit]
Description=UniFi
After=syslog.target
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=unifi
Group=unifi
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start
ExecStop=/usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop
#Give a reasonable amount of time for the server to start up/shut down
TimeoutSec=300

[Install]
WantedBy=multi-user.target
================================================

ln -s /var/opt/UniFi/unifi.service /usr/lib/systemd/system/unifi.service

13. Przepuszczamy porty przez firewall

Przepuszczamy wymagane porty

# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=8443/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=3478/udp --permanent

Restart firewalla

#systemctl restart firewalld

Sprawdzenie konfiguracji firewall

# firewall-cmd --zone=public --list-all

14. Uruchamiamy serwis kontrolera

# systemctl enable /var/opt/UniFi/unifi.service
# systemctl start unifi.service
# systemctl status unifi.service

15. Restart

# reboot

16. Dostęp do kontrolera

Dostęp jest z poziomu przeglądarki Internetowej po adresie serwera:

https://IP_OF_SERVER:8443

Spis treści

Artykuły powiązane:

WIFI
UniFi Controller instalacja CentOS - instalacja darmowego kontrolera AP

Copyright ©2021 Tomasz Blauth