HYPER-V 2012 - Konfiguracja serwera


MS Hyper-V 2012 - pierwsze uruchomienie i konfiguracja

 • zmiana hasła użytkownika Administrator - wymuszona przez system
 • zalogowanie do systemu

System do zarządzania daje dwa okna:

 • commond line
 • PowerShell z podstawowym menu do konfiguracji serwera. Wybór pozycji następuje poprzez wpisanie odpowiedniego numeru pozycji i jego zatwierdzenie poprzez wciśnięcie Enter

Consola Hyper-V 2012

 • ustawienia sieciowe

w przypadku wyświetlenie alertu "Device network not found" należy doinstalować sterownika karty sieciowej.

8) Network Setting - No active network adapter found

Po poprawnym zainstalowaniu sterownika, aby zlikwidować komunikat należy wejś w pozycje "8", co powinni spowodować zniknięcie komunikatu "No active network adapter found".
Kolejne wejście spowoduje dostęp do przyznanej adresacja IP z serwera DHCP. Jest to również miejsce umożliwiające zmianę adresacji IP z dynamicznej na stałą.

 • zmiana nazwy serwera
2) Computer Name: WIN-BAD5SSIML4H

zmiana nazwy wymaga restartu serwera.

 • ping

domyślnie w systemie jest wyłączona opcja odpowiadania na ping. Można ją włączyć na czas testów:

4) Configure Remote Management Enabled

z pod meni wybranie opcji:

3) Configure Server Response to Ping

po zatwierdzeniu serwer zaczyna odpowiadać na pingi

 • RDP

w przypadku gdy chcemy mieć możliwość dostania się do serwera przy pomocy RDP należy wybrać:

7) Remote Desktop

wpisać "E" od Enable i zatwierdzić Enter. Pojawi się zapytanie o poziom bezpieczeń:

1) Allow only clients running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure)
2) Allow clients running any version of Remote Desktop (less secure)

Wybieramy "2", otrzymujemy status:

7) Remote Desktop - Enabled (all clients)
 • ustawienie daty i czasu
9) Date and Time

wybrać odpowiednią strefę czasową, synchronizacje czasu pobraną z komputera lokalnego z poziomu command line można uzyskać poleceniem:

c:\> net time \\computer
 • firewall

odblokować ruch WMI poprzez wpisanie polecenia:

c:\> netsh advfirewall firewall set rule group="Windows Management Instrumentation (WMI)" new enable=yes

pozwolić na zdalne zarządzanie woluminami.

c:\> netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Management" new enable=yes

Ciąg dalszy dla przypadku działania serwera w środowisku grupy roboczej

 • dodanie administrator lokalnego
3) Add Local Administrator

nalezy dodać tego samego użytkownika, jakim operujemy na komputerze z którego będziemy się łączyć z serwerem Hyper-V

 • WinRM dodanie do połączenia zaufanego hosta zarządzającego o adresie 192.168.1.15:
c:\> winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="192.168.1.15"}

Spis treści

Artykuły powiązane:

HYPER-V 2012
Wprowadzenie kilka słów o Hyper-V i środowisku testowym
Instalacja na UFD przygotowanie pamięci przenośnej i instalacja Hyper-V
Konfiguracja serwera konfiguracja serwera Hyper-V
Konfiguracja klienta konfiguracja klienta zarządzającego serwerem Hyper-V

Copyright ©2021 Tomasz Blauth